info@een.mk
Македонија
Сите услуги на ЕЕН Македонија кон клиентите се бесплатни

HORIZON 2020 DEDICATED SME INSTRUMENT 2016-2017

01.10.2016

Рокови за пријавување:
SME-1 SME instrument phase 1:
15 февруари 2017 17:00:00
03 мај 2017 17:00:00
06 септември 2017 17:00:00
08 ноември 2017 17:00:00
SME-1 SME instrument phase 2:
18 јануари 2017 17:00:00
06 април 2017 17:00:00
01 јуни 2017 17:00:00
18 октомври 2017 17:00:00
Веб страна на повикот: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SMEInst-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc